OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW nr 1/GR-PROW/2022

710

                                                                                        Radziejów, 07.03.2022 r.

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr konkursu LGD: 1/GR-PROW/2022

Termin składania wniosków: 23.03.2022 r. – 08.04.2022 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”

ul. Kościuszki 58

88 – 200 Radziejów

od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30  do 15:30

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej. Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: zaliczka / refundacja

Zakres tematyczny w ramach naboru:

  1. zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  2. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki produktu Projektu Grantowego:

Projekt Grantowy przyczyni się do realizacji celu szczegółowego LSR: Zwiększenie świadomości i aktywności społeczno – zawodowej 8000 mieszkańców obszaru LSR w zakresie ochrony środowiska, dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ubóstwu do 2023 roku.

Wskaźniki produktu:

Lp.wskaźniki produktujednostka miarywartość
1.Liczba podmiotów działających w sferze kultury lub osób fizycznych które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSRSZT.MAX.15


Limit środków w ramach naboru: 300 000,00 zł,

Kwota grantu:

Wartość grantu wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie może być niższa niż 5 tys. złotych, a całkowita wartość projektu objętego grantem nie może przekroczyć 50 tys. zł.

Intensywność pomocy: do 100 %

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

  • organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i innych działań edukacyjnych nawiązujących do lokalnych tradycji i dziedzictwa kulturowego Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, jak również wykorzystujących potencjał turystyczny obszaru LSR,
  • organizacja wydarzeń i imprez kulturalnych i promocyjnych (z wyłączeniem wydarzeń i imprez cyklicznych). Dotyczy wyłącznie zakresu tematycznego „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”.
  • opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych, m.in. plansz, folderów, albumów fotograficznych, filmów promocyjnych, monografii, przewodników, widokówek, kalendarzy imprez kulturalnych planowanych w regionie i innych publikacji,
  • inne działania w zakresie promowania obszaru LSR, wzmocnienia kapitału społecznego oraz zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym zakup wyposażenia służącego upowszechnianiu i/lub zachowaniu lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego.

Podmioty uprawnione do składania wniosków:

nieprowadzące działalności gospodarczej:

1. osoby fizyczne

2. osoby prawne

3. jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,  którym  ustawy  przyznają zdolność prawną (w tym Koła Gospodyń Wiejskich będące w strukturach kółek i organizacji rolniczych)

posiadające siedzibę lub zarejestrowany oddział/ koło na obszarze objętym LSR (zgodnie ze statutem lub innym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania).

Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem, w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest przyznawana nawet gdy grantobiorca  wykonuje  działalność  gospodarczą,  jeżeli  realizacja  zadania,  na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 5 do ogłoszenia.

Szczegółowe założenia Projektu Grantowego LGD – zostały określone w załączniku nr 6 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji – stanowi załącznik nr 7 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru Grantobiorców – stanowią załącznik nr 8 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 35

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru Grantobiorców przez Radę LGD/

UWAGA: W przypadku równej liczby punktów o miejscu na Liście wybranych Grantobiorców decyduje:

  1. w pierwszej kolejności – wysokość wkładu własnego Grantobiorcy, tj. Grantobiorca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach kwalifikowalnych projektu objętego grantem zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu Listy wybranych Grantobiorców,
  2. w drugiej kolejności – decyduje data i godzina złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Lokalna Strategia Rozwoju kierowana przez społeczność dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016-2023, lokalne kryteria wyboru operacji oraz Procedura oceny i wyboru Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli w ramach Projektów Grantowych wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.lgd.com.pl.

Szczegółowe informacje udzielane są dodatkowo w Biurze LGD. Pytania należy kierować na adres e-mail: radziejow@lgd.com.pl lub telefonicznie pod numerem 530 900 618.

Załączniki do ogłoszenia: