Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” w perspektywie finansowej 2014-2020

7889

Głównym zadaniem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu ogłaszamy nabory wniosków o dofinansowanie, organizujemy spotkania, szkolenia dla beneficjentów,  przeprowadzamy wiele działań informacyjno – doradczych.

W bieżącym roku ogłosiliśmy w trybie konkursowym trzy nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

I konkurs dotyczył rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Limit dostępnych środków w naborze wyniósł 509. 885,66 zł. Dzięki realizacji projektów, które zostały wybrane przez Radę LGD na obszarze wdrażania strategii powstaną siłownie zewnętrzne, place zabaw oraz plaża publiczna nad Jeziorem Głuszyńskim. Wnioski weryfikowane są przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.

II konkurs dotyczył podejmowania działalności gospodarczej. LGD przeznaczyło środki w wysokości 700. 000,00 zł. Kwota dofinansowania na jeden projekt to 100. 000,00 zł. Do biura LGD wpłynęło 13 wniosków z czego 7 zmieściło się w limicie dostępnych środków. Dzięki tym środkom powstaną nowe firmy świadczące usługi m.in.: minikoparką, autolawetą, sprzątania, naprawy i konserwacji pojazdów, animacji czy usługi termowizyjne. Wnioski również są w trakcie weryfikacji.

III konkurs to rozwijanie działalności gospodarczej. W ramach naboru do biura LGD wpłynęło 16 wniosków, z których Rada LGD wybrała 6. Wybrani wnioskodawcy dzięki funduszom unijnym PROW 2014-2020 będą mogli rozwijać działalności gospodarcze a także tworzyć nowe miejsca pracy. LGD w ramach tego konkursu przeznaczyło środki w wysokości 1. 600. 000,00 zł.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, środków EFRR nasza Grupa  jako pierwsza w Województwie ogłosiła nabór  rewitalizacjia obszarów wiejskich. W związku z tym dr Marek Szuszman – Prezes LGD otrzymał gratulacje od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotra Całbeckiego za czynne i efektywne zaangażowanie w zakresie działań rewitalizacyjnych prowadzonych w naszym Województwie. Jak podkreślił Pan Marszałek: „Sprawne i skuteczne przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziejów oraz współpraca z LGD poskutkowały powstaniem jednego z pierwszych, wpisanych do Wykazu Programów Rewitalizacji WK-P dokumentu oraz ogłoszeniem pionierskiego konkursu w ramach Działania 7.1 RPO WK-P, ukierunkowanego na wsparcie infrastrukturalnych projektów rewitalizacyjnych w ramach mechanizmu RLKS”. 

W naborze Gmina Radziejów złożyła dwa wnioski na rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Opatowicach i Zagorzycach, natomiast Gmina Dobre na przebudowę budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek użyteczności publicznej. Złożone wnioski zaowocowały podpisaniem umów. Na projekty w ramach tego naboru przeznaczyliśmy środki w wysokości 1.741.436,00 zł.

Ponadto ogłosiliśmy nabór wniosków o powierzenie grantów w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym np. kluby młodzieżowe. Grantobiorcy stworzą na obszarze Powiatu Radziejowskiego łącznie 13 klubów młodzieżowych. Odbiorcami wsparcia będą dzieci i młodzież w wieku szkolnym tj., 6-7 lat do 18 roku życia. Projekty objęte grantami będą realizowane w ramach Projektu Grantowego Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, zgodnie z umową o dofinansowanie UM_SE.433.1.237.2017. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach kosztów bieżących i animacji spotykaliśmy się z wnioskodawcami na szkoleniach, udzielaliśmy bezpłatnego doradztwa.

W sezonie letnim uczestniczyliśmy w licznych imprezach plenerowych na terenie Powiatu Radziejowskiego tj.: w festynie na powitanie lata w Dębiankach w Gminie Topólka, festynie w Osięcinach, a także w Radziejowskim festynie przyrodniczym. Z Gminą Dobre rozpoczęliśmy bezpiecznie wakacje na pikniku w Smarglinie oraz gościnnie w rajdzie rowerowym organizowanym przez Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”. Z przyjemnością uczestniczyliśmy w dożynkach gminno-parafialnych w Piołunowie w Gminie Radziejów oraz przeglądzie zespołów folklorystycznych w Broniewie. Z władzami Miasta i Gminy Piotrków Kujawski świętowaliśmy wyjątkowo upalne Dni Piotrkowa Kujawskiego. W Gminie Bytoń podczas pikniku rodzinnego ukłoniliśmy się Europie.

Podczas imprez w mobilnych punktach informacyjno-doradczych przekazywaliśmy mieszkańcom informacje o lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych naborach  i  zasadach  udzielania  pomocy. Mieszkańcy obszaru LGD mogli również otrzymać materiały promujące LSR. Wszystkim dzieciom zapewnialiśmy dobrą zabawę poprzez działania animacyjne. Wesołe miasteczko:  dmuchańce, zjeżdżalnie i trampoliny sprawiały dzieciom wiele radości a wszystkich uczestników imprez częstowaliśmy grochówką.

W miesiącach lipcu, wrześniu i grudniu zorganizowaliśmy wyjazdy studyjne do Bydgoszczy, Torunia oraz na Pojezierze Brodnickie. Celem wizyt było zapoznanie uczestników z działalnością podmiotów ekonomii społecznej, nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców z obszaru objętego LSR, poznanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej, wymiana doświadczeń.

We wrześniu w Gminnym Ośrodku Kulturalno – Bibliotecznym w Czołowie odbyły się warsztaty decoupage, w ramach których uczestnicy zapoznali się z metodą shabby chic tj. postarzania przedmiotów. Do udziału w warsztatach zachęcane były osoby pozostające w domu, wychowujące dzieci. Na czas trwania warsztatów LGD zapewniło małoletnim opiekę, liczne działania animacyjne, gry i zabawy. Ponadto również we wrześniu odbyło się spotkanie aktywizujące społeczność lokalną w ramach, którego uczestniczki brały udział w warsztatach kosmetycznych, podczas których panie poznały tajniki robienia właściwego makijażu oraz pielęgnacji dłoni.

W październiku zostały zorganizowane warsztaty rękodzielnicze, w ramach których dzieci wykonywały ozdoby świąteczne a dla dorosłych zostały zorganizowane zajęcia z psychologiem. Temat zajęć: „Problemy wychowawcze dzieci i młodzieży – strategie postępowania”.

Osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o działalności LGD, Lokalnej Strategii Rozwoju, zasadach przyznawania pomocy, typach operacji zapraszamy do biura LGD przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie, gdzie pracownicy Stowarzyszenia udzielą bezpłatnego doradztwa.