Komunikat z dnia 27 września 2021 r. dotyczący naboru nr I/RPO/EFRR/2020

384

Informujemy, że na podstawie aneksu nr 1 do umowy nr WP-II-D.433.7.1.2019 zawartej w dniu 6 czerwca 2019 r. o dofinansowanie projektu grantowego „Rozwój przedsiębiorczości w Powiecie Radziejowskim”, Zarząd LGD podjął decyzję w sprawie zmiany Zasad udzielania wsparcia na projekty objęte grantem w ramach naboru wniosków nr I/RPO/EFRR/2020 – projekty grantowe w zakresie wsparcia inwestycyjnego mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie zmiany terminu zakończenia realizacji projektów objętych grantami. Nowy terminu zakończenia realizacji projektów objętych grantami został określony jako „nie później niż do 31.12.2021 r.”.

Wydłużenie terminu realizacji poszczególnych projektów objętych grantami, na które zostały już zawarte umowy o powierzenie grantu, wymaga złożenia przez grantobiorcę wniosku o zmianę umowy, uzyskania pozytywnej opinii Rady LGD oraz zawarcia aneksu do umowy.