Informacja o Walnym Zebraniu Członków LGD

355

Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”, odbędzie się 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w pierwszym terminie, w terminie drugim o godzinie 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.

3. Zatwierdzenie porządku zebrania.

4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.

5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020 oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

6. Dyskusja.

7. Podjęcie uchwał.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie zebrania