Informacja o możliwości otrzymania punktów za doradztwo w ramach naboru wniosków nr I / RPO / EFRR / 2020

2475

Szanowni Państwo, raz jeszcze informujemy, że udział w spotkaniach informacyjnych, które prowadziliśmy on line w dniach 22 – 23.10.2020 r. nie jest jednoznaczny z otrzymaniem punktów w ramach kryterium nr 5 Lokalnych kryteriów wyboru.

Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do ogłoszenia weryfikacja kryterium odbywa się w oparciu dokumentację LGD (karta udzielonego doradztwa, lista obecności ze szkolenia zorganizowanego przez LGD bezpośrednio przed lub w trakcie naboru wniosków i dot. zakresu tematycznego zgodnego z zakresem naboru, rejestr wydanych zaświadczeń). Kryterium uważa się za spełnione również kiedy osoba wskazana we wniosku w pozycji – osoba do kontaktu korzystała z doradztwa LGD. Obowiązkiem Grantobiorcy jest złożenie podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub na karcie doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. Kryterium zostanie uznane za spełnione również w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w rozmowie telefonicznej pod warunkiem przesłania drogą elektroniczną roboczej wersji wniosku o powierzenie grantu najpóźniej 5 dni roboczych przed ostatecznym terminem składania wniosków.

W związku z zakazem zgromadzeń i w trosce o bezpieczeństwo wnioskodawców oraz pracowników biura, nie ma możliwości konsultowania projektów osobiście, a wyłącznie telefonicznie w oparciu o przesłaną do biura roboczą wersję wniosku.

Ponieważ spotkania on line dotyczyły zasad udzielania wsparcia a nie pracy nad państwa projektami, i jednocześnie nie mamy możliwości weryfikacji państwa obecności na nich, punkty nie będą przyznane.