Informacja na temat decyzji środowiskowej – dotyczy konkursów na rozwijanie działalności gospodarczej – AKTUALIZACJA

1123

W związku z pytaniami związanymi z koniecznością (bądź brakiem konieczności) przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla operacji, na którą Wnioskodawca będzie starał się pozyskać środki w ramach LSR informujemy, iż aby dopełnić wszelkich formalności, Wnioskodawca – jeszcze przed złożeniem wniosku w LGD – winien złożyć pisemne zapytanie w urzędzie gminy, na terenie której zamierza realizować operację, czy planowana inwestycja nie wymaga wydania decyzji środowiskowej.

Wnioskodawca nie powinien sam decydować o braku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla danej inwestycji.

W zapytaniu należy w szczególności:

  • podać szczegółową lokalizację i powierzchnię inwestycji;
  • opisać inwestycję pod względem technicznym z podaniem najważniejszych wartości liczbowych, które ją określają.

Uwaga! W celu umożliwienia organowi przypisania przedsięwzięcia do właściwej grupy przedsięwzięć (oddziałujących, potencjalnie oddziałujących, bądź nie oddziałujących na środowisko), a co za tym idzie przedstawienia informacji, czy przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko, opisując inwestycję należy wziąć pod uwagę treść rozporządzenia Wykaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) – tutaj (szczególnie w zakresie rodzajów przedsięwzięć oraz wartości liczbowych je określających).

Uwaga: Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami stanowi załącznik do wniosku o przyznanie pomocy dla operacji w zakresie rozwijania działalności gospodarczej.

W przypadku operacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej, dokument będzie wymagany przed przekazaniem Beneficjentowi pierwszej transzy płatności, po podpisaniu umowy.