Informacja dla Wnioskodawców

1533

W związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw, Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” została poinformowana przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego o konieczności wprowadzenia odpowiednich zmian w “Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR” i tym samym o wstrzymaniu ogłaszania konkursów.

W związku z powyższym informujemy, że planowane na I kwartał 2017 r. nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020, będą ogłoszone dopiero po  uzyskaniu akceptacji dokumentów niezbędnych do ogłaszania naborów przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.