GOTUJ Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA – WARSZTATY AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNIE

1635

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” zaprasza osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mieszkające na obszarze Powiatu Radziejowskiego do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach kulinarnych.

Warsztaty odbędą się 4 listopada 2017 r. (sobota) w Gminnym Ośrodku Kultury w Czołowie w godzinach od 10.00 do 14.00.

W ramach warsztatów LGD zapewnia:

– poczęstunek podczas przerwy kawowej;

– materiały szkoleniowe;

– zajęcia w miłej i przyjaznej atmosferze;

– opiekę nad dziećmi w trakcie trwania zajęć;

– miejsce zajęć dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zapisy na warsztaty przyjmowane będą do 27 października 2017 r., w biurze Lokalnej Grupy Działania ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów.

Maksymalna liczba uczestników / uczestniczek w warsztatach to 10 osób.

W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

O zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydowało spełnienie kryterium przynależności do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia oraz złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów. W przypadku zgłoszenia zbyt dużej liczby osób dodatkowym kryterium będzie kolejność zgłoszeń.

Osoba zagrożona ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej ‐zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 2. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ‐ zaświadczenie z właściwej instytucji lub oświadczenie uczestnika (z pouczeniem odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 3. osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo‐wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ‐ zaświadczenie z właściwej instytucji, zaświadczenie od kuratora, wyrok sądu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 4. osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ‐ zaświadczenie od kuratora; zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym; kopia postanowienia sądu; inny dokument potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425 późn. zm.) ‐ zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii
 6. osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014‐202. ‐ Potwierdzeniem statusu osoby niepełnosprawnej w świetle przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest orzeczenie o niepełnosprawności. Osoba ze stwierdzonym zaburzeniami psychicznymi na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej może przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię.
 7. rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością ‐odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia oraz oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 8. osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ‐ zaświadczenie
 9. osoby niesamodzielne – zaświadczenie od lekarza; odpowiednie orzeczenie lub innym dokument poświadczający stan zdrowia, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
 10. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych nalata 2014‐2020‐ zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację np. kopia wyroku sądowego, pismo ze spółdzielni o zadłużeniu, oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
 11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014‐2020 ‐ oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Do pobrania:

Karta Zgłoszeniowa

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu