Aktualności


Rada LGD gotowa do oceny wniosków

W dniach 28, 29, 30 listopada oraz 1 grudnia 2016 r. odbywały się szkolenia członków Rady oraz pracowników LGD mające na celu przygotowanie do prawidłowej oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Powiatu Radziejowskiego na lata 2016 – 2020. Członkowie Rady zapoznali się z procedurami oraz wytycznymi, zgodnie z którymi będą oceniane projekty.
Pierwsze szkolenia potencjalnych wnioskodawców za nami

Szkolenia z zasad ubiegania się o wsparcie działań w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej oraz podejmowania działalności gospodarczej już za nami. Wszystkim, którzy wzięli w nich udział serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszych konsultacji projektów z pracownikami biura LGD.
Zapraszamy na szkolenie dotyczące zasad ubiegania się o wsparcie na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej

Utworzono: środa, 19, październik 2016

W związku z planowanym w IV kwartale br. naborem wniosków na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" zaprasza do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

Szkolenie odbędzie się 4 listopada br. w godzinach 9.00 - 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można  dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 14.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc jest ograniczona (max. 30 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o wstępne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi dotyczącymi operacji w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Pozwoli to odpowiedzieć na pytania dotyczące Państwa konkretnych projektów.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

Jednocześnie informujemy, że uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

Zapraszamy na szkolenie z zakresu podejmowania działalności gospodarczej

Utworzono: wtorek, 18, październik 2016

Lokalna Grupa Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego" zaprasza mieszkańców powiatu radziejowskiego planujących podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniu na temat zasad przyznawania pomocy w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 oraz wypełniania wniosków o przyznanie pomocy wraz z załącznikami.

 

Szkolenie skierowane jest do mieszkańców powiatu radziejowskiego, którzy chcieliby założyć własną firmę, w tym w szczególności do grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy, tj. mieszkańców obszarów wiejskich, kobiet, osób w przedziale wiekowym 25 – 34 lata, długotrwale bezrobotnych, osób z wykształceniem zawodowym i osób bez wystarczających kwalifikacji zawodowych.

 

Szkolenie odbędzie się 3 listopada br. w godzinach 15.00 - 20.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziejów (parter) przy ul. Kościuszki 20/22 w Radziejowie.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu można  dokonać pod numerem tel.: 530 900 618 w terminie do dnia 28 października 2016 r. do godz. 14.00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

Liczba miejsc jest ograniczona (max. 30 osób). O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Wszystkich zainteresowanych szkoleniem prosimy o wstępne zapoznanie się z dokumentami aplikacyjnymi dotyczącymi operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Pozwoli to nam odpowiedzieć na pytania dotyczące Państwa konkretnych projektów.

Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej

 

Jednocześnie informujemy, że uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Wniosek został złożony w wyniku udzielonego przez LGD doradztwa” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

 

 

Pierwsze nabory wniosków jeszcze w tym roku

Utworzono: czwartek, 13, październik 2016

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” obejmuje obszar pięciu gmin wiejskich: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka, jedną gminę miejsko – wiejską: Miasto i Gmina Piotrków Kujawski i jedną gminę miejską: Gmina Miasto Radziejów. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w perspektywie finansowania 2014 -2020 LGD ma do dyspozycji 18 041 224,48 zł. Na tę kwotę składają się środki pochodzące z dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 oraz trzech funduszy europejskich: Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Głównymi celami, które pragnie zrealizować w latach 2016 – 2023 LGD „Razem dla Powiatu Radziejowskiego“ jest tworzenie dobrych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.

Zgodnie z zawartą z Województwem Kujawsko – Pomorskim „Umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność”, do zadań LGD należy przygotowanie i przeprowadzenie naborów wniosków o wsparcie we wskazanych w strategii obszarach, a także wsparcie wnioskodawców w przygotowywaniu dokumentacji i aplikowaniu o środki.

Jeszcze w tym roku o wsparcie będą mogli się ubiegać mieszkańcy obszaru wdrażania LSR zainteresowani własną działalnością gospodarczą oraz podmioty chcące realizować operacje polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. Każdy nabór będzie poprzedzony szkoleniem dzięki któremu nasi beneficjenci będą potrafili prawidłowo sporządzić dokumentację niezbędną do aplikowania o środki unijne. Szczegółowe informacje dotyczące działań LGD oraz naborów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do jej śledzenia oraz kontaktu z pracownikami biura LGD.

Posiedzenie Zarządu LGD

Utworzono: czwartek, 13, październik 2016

W dniu 11 października 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego".

Podczas posiedzenia zostały przyjęte projekty uchwał Walnego Zebrania Członków LGD, które odbędzie się 18 października 2016 r.

Projekty uchwał

LGD 2013 - Wykonanie PIXEL Usługi Informatyczne